เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ เรา

บริษัท กรุงเทพฯพาณิชยการบริการ จำกัด ทำหน้าที่รับบริหารอาคารชุด หรือชุมชนหมู่บ้านต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่การรับผิดชอบเป็นที่ปรึกษาเจ้าของโครงการในส่วนงานต่างๆ ดังนี้ เช่น ช่วยจัดวางระบบงานและปรับปรุงระบบ วางระเบียบในการอยู่ร่วมกัน รวมทั้ง บริษัทฯ จะมีทีมงานที่มีความชำนาญในการจัดงานระบบในอาคารใหญ่ทั้งระบบไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาลในอาคาร